Home Visiting Church Partners in Jilin, Liaoning, Hangzhou 12 HZ Chong Yi Church bookstore looking at the new Seekers Bible

12 HZ Chong Yi Church bookstore looking at the new Seekers Bible

11 Zhejiang Church Partners (Hangzhou Chongyi Church)